5. jun, 2015

Båtbottenfärger en fara för miljön

Det är den internationella miljödagen idag och världshavsdagen den 8:e och giftiga båtfärger är inte bra för vår miljö.

Båtsäsongen är inne och småbåtarna börjar komma i vattnet. I de hamnar där båtklubbarna ligger har man kunnat uppmäta höga halter av gifter som kommer från bottenfärger som används för att skydda båtens undersida. Även om användningen av giftiga färger minskar så målar många båtägare fortfarande skrovet med så kallade biocidfärger. Skälet är att det minskar påväxten av exempelvis alger och havstulpaner vilket bevarar båtens köregenskaper och håller nere bränsleförbrukningen. Eftersom fritidsbåtar bottenmålas och sätts i sjön under den tid då djur och växter förökar sig blir miljöskadorna särskilt stora.

Båtbottenfärger kan innehålla giftiga ämnen som tributyltenn (TBT), koppar, irgarol, isotiazolin och zinkpyrition. De är mycket giftiga för livet i vattnet och kan också vara hälsoskadliga. TBT är numera helt förbjudet, men finns trots det i höga halter även i naturhamnar. Koppar hittas i så höga halter att de stör fiskens fortplantning och hämmar tillväxten av tång, alger och musslor. TBT nämns i EU:s vattendirektiv som ett farligt prioriterat ämne som bland annat stör fiskens fortplantning och hämmar tillväxten av bland annat tång, alger och musslor.Under 1970-talet slog användningen av TBT ut stora delar av ostronproduktionen i franska Archachon Bay. 

I Sverige förbjöds användning av TBT-haltiga färger på fritidsbåtar år 1989. För kommersiella fartyg och skepp registrerade inom EU är nymålning med färger innehållande dessa ämnen förbjuden sedan 2003 och 2008 infördes ett globalt förbud mot TBT i bottenfärger för alla fartyg. Det är olika regler på väst- och ostkusten eftersom salt vatten ger mer påväxt på båtar.

Det finns inga godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar med sin huvudsakliga förtöjningsplats i inlandsvatten, Bottenviken eller Bottenhavet norr om Örskär.
 

Båtbottenfärger med kemiska eller biologiska ämnen som aktivt motverkar påväxt på båtskrov och övriga undervattensdelar behöver ha ett godkännande från Kemikalieinspektionen för att få importeras, säljas och användas i Sverige. Ett bekämpningsregister finns här.

För att komma tillrätta med problemet har försök med s.k. båtbottentvätt inletts. Dock visar det sig att dessa tvättar löser upp och sprider rester från gammal båtbottenfärg. Havs- och vattenmyndigheten HaV, har genomfört en översyn av dessa tvättar. Även andra metoder är på försök. Se en video här.

Båtarna fortsätter att läcka farliga ämnen i Mälaren. Detta trots att de giftigaste färgerna förbjudits. När det gäller Mälaren som i princip är den enda vattentäkter för hela Mälarregionen inklusive Storstockholm, är förstås vattenförsörjningen även viktig i detta avseende.Vi vill väl ha rent giftfritt vatten i våra kranar.

Riktigt illa är att vår miljöministerÅsa Romson (MP) trots alla regler använder en båtfärg som är långt giftigare än den tillåtna. 

Inte bra alls ...Aja baja..😠