Färganalys - Personlighetstyp

 • William Moulton-Marston (1893-1947)

  William Moulton Marston, en amerikansk, psykolog advokat, och uppfinnare av bland annat lögndetektorn.

  Han var mera känd under pseudonymen Charles Moulton som bl.a. serietidningsförfattare och skapare av karaktären Wonder Woman.

 • DISC eller DISA
  Våra fyra personlighetstyper

 • De fyra klassiska elementen
  1. Eld
  2. Luft
  3. Jord
  4. Vatten

  De fyra temperamenten
  1. Eld = Kolerisk
  2. Luft = Sangvinisk
  3. Jord = Melankolisk
  4. Vatten = Flegmatisk

  Obs. antik kuriosa

 

 ra fyra beteenden i färg

En av världens mest använda metoder för att beskriva en persons beteendeprofil är DISC-profilen eller DISA språket. Av pedagogiska skäl används färger som beskrivning. Systemet beskriver fyra huvudtyper.

Systemet är baserat på psykoanalytikern Carl G Jungs teori om det mänskliga beteendet. Detta system utvecklades under 1920-talet och presenterades i hans bok ” Die Psychologische Typen”. Jung delade in människor i två grundtyper: Introverta (inåtvända) samt extroverta (utåtriktade). Han beskrev även människor som olika arketyper. En vidare utveckling blev ett koncept med olika motsatta beteenden, där de fyra huvudskalorna  var:

 • Känna av - Intuition
 • Tänka - Känna
 • Extrovert – Introvert
 • Bedömning - Perception

Jungs arbete vidareutvecklades av William Moulton-Marston som 1928 gav ut boken ”Emotions of  normal people” där han delade in det mänskliga beteendet i fyra kategorier med utgångspunkt från människors sätt att bete sig.Till skillnad från Jung som forskade på personer med problem, ägnade sig Marston åt forskning på ”friska människor”. Han gav de fyra kategorierna beteckningarna: Dominance, influence, steadiness och compliance. Han fastslog även att alla människor har mer eller mindre av alla fyra beteendena. Vissa beteenden kan vara mera synliga än andra. Modellen har sedan ytterligare utvecklats (1958) av Thomas Hendrickson.

 

Analysen bygger på fyra olika personlighetstyper:
Den röda har en dominant och resultatinriktad personlighet.
Den gula har en inspirerande och glädjeinriktad personlighet.
Den gröna har en omtänksam personligheten.
Den blå har en kvalitetsmedveten och bekräftelseinriktad personlighet.

 

I analysen finns även fyra variabler:

 1. Reaktiv:   Man är en tänkare.
 2. Proaktiv:  Man är spontan.
 3. Fakta:       Man baserar sitt agerande utifrån en faktagrund.
 4. Känsla:     Man baserar sitt agerande utifrån en känslogrund.

 

Detta blev grunden till det vi idag kallar DISC (på svenska DISA), där man kopplat färgerna rött, gult, blått och grönt till respektive namn. Denna ”färgläggning” har sitt ursprung i Goethes färglära och psykologen Max Lüschers pedagogiska färger.

 

Står för:

färg

  D

 Dominance

 Dominans

 Röd

  I

 Influence

 Inflytande

 Gul

  S

 Stediness

 Stabilitet

 Grön

  C

 Compliance

 Anpassning

 Blå

 

Det finns idag ingen möjlighet att avgöra hur stor andel av mänskligheten som har huvuddrag av respektive färg. Det finns dock studier som pekar på att av en normalpopulation skulle fördela sig ungefär som nedan. Dessa siffror är dock inte vetenskapligt bevisade utan bygger på en mängd olika beteendeanalyser.

 Färg

 Beteendedrag

 Andel c:a

 Röd

 Dominans

 10%

 Gul

 Inflytande

 10-15%

 Grön

 Stabilitet

 50%

 Blå

 Anpassning

 25%

 

DISC-teorin är en av världens mest använda teorier för självskattnings-analyser och personprofiler och används flitigt av stora företag och organisationer. Det finns en benägenhet att man glömmer en persons sammansatta personlighet och sorterar personen i ett fack. Det är tyvärr, dessutom som regel, endast själva yrkesrollen som värderas. Det är även någon annan som gör utvärderingen  av testet utifrån denna synvinkel.

Färgernas placering överensstämmer väl med färgerna för de fyra  klassiska elementen och är säkerligen ingen tillfällighet.

 

 Element

 färg

1

 Eld

 Röd

2

 Luft

 Gul

3

 Jord

 Grön

4

 Vatten

 Blå

 

RÖD (dominant och resultatinriktad) 

Element: Eld

Karaktärsdrag: Orädd, beslutsam, tävlingsinriktad, innovativ,  äventyrslysten. De kan fjäska uppåt och sparka nedåt.

Styrkor: målfokuserad, resultatorienterad, initiativrik, dominant och fattar snabba beslut.

Självbild: Ser sig själv som en naturlig ledare som är resultatinriktad.

Andras uppfattning av personen: Omgivningen kan sen denna personlighetstyp som krävande, hänsynslös, kontrollfixerad, en som ger order och som är en dålig lyssnare.

Vad behöver en röd personlighet för att må bra: För att den röda ska må bra tillsammans med andra behöver den frihet, möjlighet att få vara innovativ och komma med idéer samt lite rutinarbete.

Hur fungerar en röd personlighet under press: När den röda blir pressad kan han/hon köra över andra och blir aggressiv, egoistisk och en dålig lyssnare. Om den röda blir tillräckligt hårt pressad lämnar han/hon gruppen.

Typiska yrkesval: VD, politiker, börsmäklare, elitidrottsman

 

GUL (inspirerande och glädjeinriktad)

Element: Luft

Karaktärsdrag: känsloinriktad och proaktiv, charmig, självsäker, övertygande och entusiastisk.

Styrkor: inspirerande, motiverande, “det ordnar sig”-attityd, flexibel, nyfiken, behov av att omge sig med positiva människor för att tanka energi, använder sig utav intuition eller magkänsla för att fatta beslut, ger gärna feedback men har också ett stort behov av att bli sedd.

Självbild: Ser sig själv som optimistisk, verbal, övertygande teambyggare.

Andras uppfattning av personen: Omgivningen kan se denna personlighetstyp som slarvig, självupptagen, orealistisk, dålig lyssnare, taktlös, belöningsberoende som prioriterar sig själv.

Vad behöver en gul personlighet för att må bra: För att den gula ska må bra behöver den samspel, kontrollfrihet, rörelsefrihet samt bra forum för idéer.

Hur fungerar en gul personlighet under press: När den gula blir pressad blir han/hon manipulerande, överkänslig, självupptagen och attackerande. Om den gula blir tillräckligt hårt pressad/stressad ger han/hon upp och får skuldkänslor.

Typiska yrkesval: skådespelare, journalist, programledare, säljare, reseledare.

 

GRÖN (stabila och omtänksamma)

Element: Jord

Karaktärsdrag: Den gröna är känsloinriktad, reaktiv. Den gröna är även tjänstevillig, vänlig, en god lyssnare, tålmodig, avslappnad och ärlig.

Styrkor: grundlig, har tålamod, bra på att ge god service, pålitlig, lojal, slutför uppgifter, lugn, pedagogisk, eftertänksam, lyssnar – tänker och pratar sen, strukturerad, planerar, har god framförhållning.

Självbild: Ser sig själv som vänlig, avspänd, lyssnade, serviceminded, en som skapar trygghet, gruppmänniska, god kommunikatör och vill ha långa relationer.

Andras uppfattning av personen: Omgivningen kan se denna personlighetstyp som försiktig, omständlig, orubblig, osjälvständig och som tar långsamma beslut.

Vad behöver en grön personlighet för att må bra: För att den gröna ska må bra behöver den stabil miljö, mer tid vid förändring, långsiktiga relationer och få konflikter

Hur fungerar en grön personlighet under press: När den gröna blir pressad blir han/hon obeslutsam, ointresserad, orubblig och oflexibel. Om den gröna blir tillräckligt hårt pressad/stressad blir hon/han sårad och ledsen.

Typiska yrkesval: Polis, läkare, vårdpersonal, personalchef, lärare

 

BLÅ (kvalitetsmedvetna och bekräftelseinriktade)

Element: Vatten

Karaktärsdrag: Den blåa är faktainriktad och reaktiv är kvalitetsmedveten, systematisk, konsekvent, diskret och diplomatisk.

Styrkor: systematisk, metodisk, logisk, håller stenhårt på regler, noga med detaljer, hög kvalitet är viktigt, formell, specialist.

Självbild: Den ser sig själv som logisk, strukturerad, levererar kvalitet och löser problem.

Andras uppfattning av personen: Omgivningen kan se denna personlighetstyp som byråkratisk, formell, konservativ, perfektionist, tillbakadragen, reserverad, inåtvänd och trygghetsberoende.

Vad behöver en blå personlighet för att må bra: För att den blåa ska må bra behöver den ett arbetsklimat som tillåter kritiskt tänkande, tekniskt detaljarbete samt ett nära samarbete i liten grupp med ett familjärt arbetsklimat.

Hur fungerar en blå personlighet under press: När den blåa blir pressad blir han/hon pessimistisk, petig, byråkratisk, formell, överdrivet kritiskt. Om den blåa blir tillräckligt hårt pressad/stressad blir hon/han självförsvarande och anklagande.

Typiska yrkesval: Forskare, psykolog, analytiker, ekonom, revisor, officerare, It-chef.

 

Andra modeller för personlighetsbeskrivning

MBTI

En annan modell för mätning av personlighet som också grundar sig på Jungs modell är Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Denna test är till skillnad från ovanstående i första hand ett instrument för självkännedom.

MBTI grundar sig på fyra grundtyper (roller) som i sin tur indelas i fyra olika typer (strategier) vilket innebär totalt 16 olika personligheter. Grundtyperna är: Analytiker, diplomater, väktare samt utforskare.

Testet är inte avsett för att mäta arbetsprestation och används sällan i rekryteringssammanhang. Någon uppdelning i färger förekommer inte i denna modell.

MBTI-modellen är starkt kritiserad och anses  inom modern forskning vara  olämplig. Den är trots detta populär och det finns en mängd gratis testformulär på webben. Tyvärr med helt olika resultat.

Tandkrämstuberna här intill ska inte tas på allvar. De är bara med som ett ironiskt skämt.

 

Enneagram

Ytterligare en modell som inte har någon större likhet med ovanstående, är Enneagrammet som lär ha rötter ända tillbaka till de gamla grekerna. Metoden beskriver nio olika personlighetstyper som har olika styrkor, utmaningar drivkraft, självbild etc. Enneagrammet används av både organisationer och privatpersoner. Personer enligt denna test är uppdelade enligt följande.

 1. Idealister
 2. Hjälpare
 3. Presterare
 4. Individualister
 5. Observatörer
 6. De lojala
 7. Entusiaster
 8. Utmanare
 9. Diplomater

Övrigt

Observera att modellens färger är spegelvända i jämförelse med vanligt förekommande färgcirklar.
Se längre ner på sidan.

MME

 En annan modell där färger används för att åskådliggöra egenskaper som känslor mer än personlighet är Robert Plutchiks ”apelsinklyftsmodell” kallad Multidimensional Model of Emotion, (MME).

Genom att använda denna modell har Plutchik försökt beskriva och systematisera våra känslor och deras inbördes relationer och styrka. Han utgår från åtta (8) basala känslor vilka även åskådliggörs med olika färger enligt nedanstående, och fördelade medsols enligt den andra cirkeln inifrån: 

 

Engelska

 

Svenska

 

Färg

trust

förtroende

ljusgrön

fear

rädsla

mörkgrön

surprise

överraskning

blå

sadness

ledsnad

ljusblå

disgust

avsky

lila

anger

ilska

röd

anticipation

förväntan

orange

joy

glädje

gul

 

Ovanstående "känslofärger" kan även jämföras med  heraldiska och andra symbolfärger.

För var och en av dessa basalkänslor förekommer ett flertal mer eller mindre besläktade känslor. Vissa av dessa kan upplevas olika starkt eller svagt. Acceptans anser han vara en svagare variant av förtroende och sorg en starkare variant av ledsnad. Dessa känslor kan kombineras i kombinationer om två eller tre, s.k. dyader eller triander. Exempelvis är oro en kombination av förväntan och rädsla.  Rädsla i kombination med avsky blir i stället skam.

Dessa olika känslotyper är nästintill motsatser till varandra, men beroende på dess kontext får de olika inverkningar på oss. Företag använder vissa färger eller färgkombinationer i bl.a. sin färgkommunikation eller varumärken. 

 • Plutchiks MME

 • Ittens färgcirkel

Kommentarer

11.11.2019 05:46

Niclas Fagerström

Hej. Vi håller just nu på inom företaget som shopsäljare att gå igenom färganalysen och det är helt klart intressant att se sig själv genom andra hur man är och uppfattas.